Orden og atferd

Orden og atferd 

FOR Å FÅ GOD I ORDEN MÅ ELEVEN: 

  1. Melde fra om og dokumentere fravær 
  1. Møte presis til opplæringa, delta i all opplæring og ha med bøker og annet avtalt utstyr 
  1. Levere oppgaver/hjemmearbeid til avtalt tid 
  1. Behandle skolens eiendom og utstyr med forsiktighet og omtanke 

FOR Å FÅ GOD I ATFERD MÅ ELEVEN: 

  1. Oppføre seg hensynsfullt, realt og høflig å skolens område og på skolevegen 
  1. Ikke mobbe 
  1. Bidra til et godt arbeidsmiljø for sine medelever 
  1. Ikke bruke rusmidler på skolens område (snus, tobakk etc.) 
  1. Kun bruke tillatte hjelpemidler ved individuelle oppgaver og prøver 
  1.  Følge skolens regler på turer og ekskursjoner 

Fullstendig ordensreglement finner du i elevrommet i itslearning 

FUSK ELLER FORSØK PÅ FUSK: 

Fusk eller forsøk på fusk på prøver (timeprøver, fellesarbeid og/eller avsluttende prøver) vil telle med i vurderingen av karakteren i atferd. Det vil ikke bli gitt fagkarakter på prøven. Resultatet på prøven blir annullert. 

Fusk er å bryte reglene for hjelpemiddelbruk. Det betyr at dersom eleven for eksempel henter noe fra internett når læreren har sagt at internett ikke skal brukes, er det fusk. Plagiat er et klart brudd på reglene om opphavsrett i åndsverksloven. I tillegg er det et grovt tillitsbrudd overfor faglærer å levere andre sitt åndsverk som sitt eget. I Forskrift til friskolelova §3-5,5.ledd står det “I vurderinga i orden og i åtferd skal det takast omsyn til føresetnadene eleven har. Til vanleg skal det ikkje leggjast avgjerande vekt på enkelthendingar; unntaket er dersom enkelthendinga er særleg klanderverdig eller grov.” 

Fusk og plagiat i forbindelse med prøver, innleveringer mv. er en klanderverdig eller grov handling som vil føre til anmerkning og varsel om nedsatt atferdskarakter. Ved plagiat på innleveringer og prøver vil bare selvstendig produsert materiale bli vurdert. Ved fusk vil prøven ikke bli vurdert. Eleven har ikke krav på ny vurdering. Manglende karaktergrunnlag i fag ville kunne føre til IV i faget.