Elevrådet

Skolens ledelse er opptatt av at BPGs gode skolemiljø stadig skal styrkes og de ønsker et tett samarbeid med eleven.

ELEVRÅDET

Elevrådet på skolen gjør en viktig jobb. Rektor og assisterende rektor møter jevnlig skolens elevråd for å diskutere saker elevene eller skolen vil ta opp. Elevrådet fokuserer på at vi skal være en inkluderende og trygg skole, hvordan vi stadig kan bli en mer bærekraftig skole, hvordan elevene lærer best, og de har ulike komiteer som igjen setter sitt preg på skolen. Elevrådet får også være med på å bestemme hvordan vi skal ha det i de sosiale rommene på skolen.

Elevrådet på BPG fungerer veldig bra. Vi møtes månedlig med hele elevrådet og jeg har nærmest daglig kontakt med rektor og ledelsen på skolen. Skolen er opptatt av at vi blir hørt og at våre ønsker blir oppfylt. På denne måten får vi elever i stor grad være med å påvirke hverdagen vår.

Ole AndrÉ  ///
Elevrådsleder